Tiny tale

Advertisements

പൊൻപുലരി

തിരിതെളിയാ മാനം , ശാന്തമാം മാനം
ഗാഢമാം നിദ്രയിൽ മുഴുകിയ വാനം
മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു നേത്രങ്ങൾ ആയിരം
നിലാവെളിച്ചം മീട്ടുന്നു മോഹനരാഗം

തൻ മനം കവർന്ന മോഹനരാഗം
ഹൃദയതാളമായി മാറിയനേരം
അറിയാതെ മോഹിച്ചു പോകുന്നിതെൻ മനം
ഒരു നോക്കു കാണുവാൻ നിന്നെ….

നിൻ വരവിനായി
തേങ്ങുന്നു എൻ മനം..

നിൻ പ്രഭയിൽ മങ്ങുന്നു
കാർത്തിക ദീപങ്ങൾ മെല്ലെ,
നിന്നിൽ അലിയുന്നു ഇതാ നാം ഏവരും….

Monday musing

Ahh, there comes another monday, yeah you heard me right,just another same monday”. That was my first thought when I heard my phone singing early in the morning. Life has been so monotonous and sedentary for quite some time now. I was mostly confined to home these days!. I have been busy all these days, or was i just pretending and fooling myself to thinking that I was busy !!? (Huh! I guess I don’t know 🙄 (frowning) 😶).

And here I was lying on my bed staring at the ceiling , so damn lazy to get up and walk in the same old familiar shoes yet again! And yeah who wouldn’t get bored living the same days again and again,right? Unless you are Michaelangelo working on an art or Einstein working on some scientific revelation, (which I guess, am not doing either) you are bound to end up being bored a day or later.

Following my routine, i opened my blog and started reading it. I came across an article stating people to make changes in life so as to make life more lively and enjoyable.And that was when a thought struck me hard. No one would enjoy living the same day over and over again. Changes, be it small or big (or even a slight one) is important for life.

Try something new everyday. Take a small trip and visit new places. Take up a language course. Refurbish an old hobbie or passion you had enjoyed in the past and left behind the to some reasons. Spend some time alone. Be with yourself. Solitude in the right amount can help you discover yourself. Expand your horizons. Meet new people, share ideas, interact and grow.
I was deeply moved by these ideas presented in that article. It was kind of an epiphany. These ideas are not newborn. Although I knew about all these, i never made a solid effort to incorporate them into my life. I know there are plenty of people around ,just like me, who wish for things but don’t act for it.

Yeah, i am one among that class of people (and obviously not proud of it though).
I have made a solid decision to change myself.

Right now,i have few things to take care of and keep things in order before I embark on my new journey to expand my horizon. Just like most people,i too had some old hobbies and passion that was left behind due to some unknown reasons. Its time to delve deeper into my soul and search for things to bring out the better( or probably the BEST 😂😎) version of me. !
Yeah, GOOD LUCK TO ME !!😂😂

Reflection

Staring out of the window, unlike his little sister, he was not enjoying the scenic beauty in their long drive. He was lost, quite lost in some world of his own. The constant chattering of his family felt nothing but a little buzz in his ears. Yes, he was completely lost in his thoughts.

Staring out, neither the horn bill, nor the luscious greenery caught his attention. All he could see was himself sitting lonely somewhere in dark and thinking about something. Well, a thought within a thought that sounds exciting, right? But the plain fact was that nothing seemed to excite him. Nah, he wasn’t in some depression. All he was trying to do was to figure out what and who he was. Just like every single one of us, he was trying to find his real self.

He was in his early twenties and was a smart guy. He was not that talkative and kept a little bit to himself, but he wasn’t an introvert. He had his own ways. He thought about his dad who toiled day and night to make their life comfortable. His mom was caring, protective and above all very lovely. His sister was his little angel. The burden of their expectations were heavy on him but he couldn’t deliver the way he wanted to. That did really hurt him.

Was something wrong with him? He never knew. Even when he was in his early twenties and life was moving faster in front of him, he couldn’t find his true passion for anything in particular. He had read numerous stories of successful people who did find their true passion at their young age. He always wondered why he couldn’t find his own?!!

He had spent nights on his bed staring blankly on his ceiling thinking what was his purpose of life, what was that he wanted out of it. What he was and why was he sent to this earth and what his destiny was!! All these thoughts kept nagging him every now and then. Unlike many of us, he didn’t try to run away from them, but faced it boldly hoping someday soon he will certainly unearth it on his own. Today was one such day when thoughts were hitting him hardly. It was then he remembered Dylan Thomas poem he had learned at his school,” Don’t go gently into that good night. Rage, rage against the dying of the light.” Yes, he was not ready to give up. He was ready to fight and unearth his true potential.

Turning with a smile he blended in the happy conversation with his family in ease while assuring himself that he was not ready  to give up on himself.

It was then I realized that he was my own reflection….

self-reflection-and-self-responsibility-1

200 reasons to celebrate

It has been only 7 months since i have been to this amazing world of blogging. Thanks to my bestie Sanjay for encouraging me to blog every now and then. It was his faith in me that motivated me to start a blog:).

Few minutes back i received a notification stating that i have reached 200+ followers in wordpress!! I was on cloud nine. My joys seemed to be out of limits. 

I thank each and everyone of my fellow bloggers who has supported me so far. Without your unbiased supports and encouragement nothing would have been possible. 

Am also a great admirer of every blogger. Every blog in here is versatile and every one of them teaches you something new. There is always an air of improvement. 

As i was very much busy with my academics lately, i wasnt able to blog frequently. I am so sorry for that. I seek your apology. 

Once again deep from my heart i thank each and everyone of you who has been a guide, a companion and a support in my journey so far…and i hope i dont disappoint you guys in the coming days….
THANK YOU….

#HappyBlogging :)☺